S.C.A.G. (Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg)

Heeft u klachten?

Heeft u klachten over het handelen van uw therapeut, houdt deze zich naar uw mening niet aan bijvoorbeeld de algemene gedragsregels, dan kunt u een klacht indienen. Uw klacht dient u in eerste instantie aan de therapeut zelf voor te leggen en met hem/haar te bespreken. Lukt het niet de klacht binnen de maximale termijn van 6 weken onderling en naar ieders tevredenheid op te lossen, dan kan een klachtenfunctionaris worden ingeschakeld. De klachtenfunctionaris kan u helpen uw klacht te formuleren. Soms is het al voldoende dat u uw verhaal kunt vertellen en ziet u af van verdere actie. Soms kan er bemiddeld worden en maakt men met u een afspraak over de vervolgstappen.

Mocht het niet mogelijk zijn om het geschil met de betrokken therapeut en hulp van de klachtenfunctionaris op te lossen, dan zal de klachtenfunctionaris u verwijzen naar de Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (S.C.A.G.). Deze onafhankelijke commissie behandelt uw klacht uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk, onder voorzitterschap van een jurist.

Als duidelijk is dat er sprake is van een tuchtwaardige klacht, dan verwijst de klachtenfunctionaris u naar het College van Toezicht, het tuchtcollege van de MBOG. Dit college, onder voorzitterschap van een jurist, behandelt ernstige klachten tegen MBOG-leden en kan indien nodig de Inspectie voor de Gezondheidszorg inschakelen. In zeer ernstige gevallen kan de klachtenfunctionaris direct melding naar de IGZ doen.

Adressen
Op de website van het Landelijk Meldpunt Zorg vindt u informatie met betrekking tot het indienen van een klacht. https://www.landelijkmeldpuntzorg.nl/burger/vragen

Voor algemene publieksinformatie over de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) kunt u kijken op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kwaliteit-van-de-zorg/inhoud/wet-kwaliteit-klachten-en- geschillen-zorg

De website van de Inspectie voor de Gezondheidszorg is https://www.igz.nl
De website van Tuchtcollege in de gezondheidszorg is https://www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl

MBOG Verlengde Poolseweg 16 4818 CL BREDA Tel. 06 53913020 secretariaat@mbog.nl

S.C.A.G. www.scag.nl mail: info@scag.nl Tel. 085-9022863